Staj Bilgileri

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM – ANİMASYON BÖLÜMÜ
STAJ YÖNERGESİ1. GİRİŞ
Öğrenciler; Lisans Öğretimisüresince ve Öğretim Yılı dışında mesleğin uygulanmasında beceri kazandırıcı uygulamalı çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan staj komisyonu tarafından yürütülerek değerlendirme sonucunda Dekanlığa bildirilir. Stajlarını tamamlamayan öğrenciler bitirme ödevi ve tezi alamazlar.

2. STAJ BAŞLAMASI
Çizgi Film-Animasyon Bölümünde eğitim gören öğrenciler en erken 2. Yarıyılda staja başlayabilirler.

3. STAJIN SÜRESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için zorunlu staj süresi en az 30 iş günüdür. Bu sürenin bölünerek farklı kurumlarda tamamlanması mümkündür. Bölümler gerekli gördükleri hallerde zorunlu staj süresini arttırabilirler.

4. CALIŞMA YERLERİ
Staj yapılacak yerler; staj komisyonunun da uygun gördüğü, kamu kuruluşları, özel kurumlar ya da gerçek kişilerin büroları, atölyeleri, laboratuarları, stüdyoları ve iş yerleri gibi, çizgi film-animasyon alanında üretim yapan/hizmet veren kurumlar olabilmektedir. Staj süresinin bir bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerinde, uygunluğu kabul edilen projeler doğrultusunda da yapılabilir.

5. ÇALIŞMA ŞEKLİ
Staj yapacak her öğrenciye imza karşılığı bir staj defteri ve staj formu verilir. Öğrenci staj defterini, yaptığı çalışmaları açıklayacak biçimde doldurur. Çalışmalara ait çizim, fotoğraf, CD, program, bilgisayar çıktısı vb. doneler staj defteri ve staj formu ile birlikte teslim edilir. Staj defteri ve staj formu; staj yapılan kurum veya kuruluşların staj sorumlusu tarafından doldurulup onaylanır. Staj sorumlusunun en az 4 yıl meslek tecrübesi olması gereklidir.

6. ÇALIŞMANIN BİTİMİ
Staj defteri ile birlikte staj yaptığı süreyi içeren ve işveren tarafından doldurulan staj formunu, stajın bittiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde eğitim gördüğü bölüm başkanlığına ve ya staj komisyonuna teslim eder. Öğrencinin yapmış olduğu stajla ilgili bilgileri içeren staj defteri ve staj formu bölümün staj komisyonu tarafından teslim edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde değerlendirilmesi yapılarak bölüm başkanlığına sonucu bildirir.

7. ÇALIŞMANIN YURT DIŞINDA YAPILABİLMESİ
İsteyen öğrenciler bu yönerge uyarınca stajlarını Türkiye dışında yapabilirler. Bu durumda staj defterleri Türkçe düzenlenmelidir.

Tümü