Hukuk Fakültesi | Dersler

Hukuk Fakültesi

Dersler

S.N.

Bölüm

Kodu

Ders Adı TR

Ders Adı EN

K

U

L

Kredi

AKTS

Ders Açıklaması

1

Hukuk Bölümü

HUKB 101

Medeni Hukuk I

Civil Law I

4

0

0

4

6

Medenî Hukuk I dersi kapsamında medeni hukukun temel kavramları, hak, hukuki işlem, iyiniyet ve dürüstlük kuralı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ve fiil ehliyeti, kişilik hakkı, kişiliğin korunması ve özel hukukun tüzel kişileri incelenir.   

2

Hukuk Bölümü

HUKB 102

Medeni Hukuk II

Civil Law II

4

0

0

4

6

Bu ders kapsamında toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin nasıl kurulacağı, nişanlanma, evlenme, evliliğin butlanı, sona ermesi, aile hukukunun genel hükümleri, mal rejimleri, velayet ve vesayet kurumları incelenir

3

Hukuk Bölümü

HUKB 103

Anayasa Hukuku I

Constitutional Law I

4

0

0

4

5

Anayasa Hukuku I dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve anayasa konuları, anayasal metinlerin yapım süreçleri, siyasal iktidar yapıları, yapıların etkileşim biçimi, güvenlik sistemlerinin karşılaştırmalı olarak kavranması ve kurulan yapıların devamını sağlayacak demokratik ilke ve kurumların anayasal metinlerde nasıl somutlaştırıldığının öğrenilmesi sağlanır.

4

Hukuk Bölümü

HUKB 104

Anayasa Hukuku II

Constitutional Law II

4

0

0

4

5

Bu ders kapsamında, Anayasa hukukunun temel kavram ve ilkelerinin Osmanlı-Türk anayasal uygulamasında nasıl somutlaştırıldığı, 1876, 1921,1924, 1961 ve 1982 anayasaları, Türk anayasal gelişmeleri, 1961 ve 1982 Anayasa metinlerinin karşılaştırmalı çözümlemesi, 1982 Anayasasının temel özellikleri, 1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi içtihatları incelenir.

5

Hukuk Bölümü

HUKB 105

Hukuka Giriş

Introduction to Law

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında, hukuk kavramı, hukuk normları, hukuk normlarının diğer toplumsal davranış kurallarıyla ilişkisi, hukukun dalları, hukukun uygulanması, hukukun kaynakları, yorum metodları ve Anglo-sakson hukuk sitemi ve Kıta Avrupası hukuk sisteminin özellikleri ele alınacaktır

6

Hukuk Bölümü

HUKB 106

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Philosophy and Sociology of Law

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında hukuk felsefesinin temel sorunları ve hukuk sosyolojisinin temel sorunları, hukuk kavramı, hukuk ve etik ilişkisi, hukuk ve toplum ilişkisi, hukukun toplumsal işlevleri ve önemi ele alınır

7

Hukuk Bölümü

HUKB 107

Roma Hukuku I

Roman Law I

2

0

0

2

2

Bu ders kapsamında Roma devletinin siyasi devirleri, Roma hukukunun devirleri, hukuk, hak ve dava kavramları, hak ehliyeti, fiil ehliyeti,
vesayet ve kayyımlık, hukuki muameleler, muvazaa, hata, hile, tehdit konuları ele alınır.

8

Hukuk Bölümü

HUKB 108

Roma Hukuku II

Roman Law II

2

0

0

2

2

Bu ders kapsamında Roma Hukukunda borç kavramı, zarar kavramı, akit kavramı, ayni akitler, rızai akitler, Locatio conductio, isimsiz
akitler, akit benzerleri, haksız fiil konuları ele alınır

9

Hukuk Bölümü

HUKB 131

Siyaset Bilimi

Political Science

2

0

0

2

5

Ders kapsamında siyaset bilimi kapsamındaki süjeler, uygulama örnekleri, politikanın, devletin unsurları ele alınır ve bu konuda bir bakış açısı ortaya konulur

10

Hukuk Bölümü

HUKB 132

Anglo-Sakson Hukuk Sistemi

Anglo-Saxon Legal System

2

0

0

2

5

Bu derste, Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin kurum ve kuralları, bunların gittikçe artan biçimde uluslararası hukuk işlemlerinde ve yargı kararlarında yer almasına bağlı sonuçlar ve sistem hakkında genel bilgilere yer verilir

11

Hukuk Bölümü

HUKB 133

Hukukta Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Law

2

0

0

2

5

Hukuk fakültesini kazanan öğrencilerin büyük çoğunluğu, bölüm dersleri ve ders konularıyla ilk defa karşılaşır. Bu derste öğrencilerin hukuk ve kanun metinleri ile yargı kararlarını nasıl okuyup değerlendirmeleri gerektiği, çözüme kavuşturulan problemlerin nasıl bir üslupla aktarılmasının uygun olduğu, karşılaşılan hukuksal problemlerin çözümünde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğu gibi temel konular incelenir

12

Hukuk Bölümü

HUKB 134

Siyasi Tarih

Political History

2

0

0

2

5

Bu derste, Fakültesi öğrencilerine, öğrenimi boyunca göreceği hukuk ilke ve kavramlarının içinde gerçekleştiği ulusal ve uluslararası siyasal çerçeveyi görme olanağı sunulur. Osmanlılarda devletten imparatorluğa geçiş süreci, ulus devletin kurulması, Türk Devrimi’nin niteliği gibi konular tartışılır

13

Hukuk Bölümü

HUKB 135

Karşılaştırmalı Medeni Hukuk

Comparative Civil Law

2

0

0

2

5

Bu derste, Türk hukuk sistemi ve Avrupa’da Medeni hukukun gelişimi ve etkileşimi, Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde Medenî hukuk alanında gerçekleşen kanunlaştırma hareketleri ve bunların etkileri incelenir.

14

Hukuk Bölümü

HUKB 136

Ceza Hukukuna Giriş

Introduction to Criminal Law

2

0

0

2

5

Ders kapsamında Ceza Hukukunun temel kavramaları, işlevi ve tarihsel gelişimi açıklanarak, suçun temel unsurları ve ceza hukukunun kaynakları ele alınır

15

Hukuk Bölümü

HUKB 137

Hukukta Metod ve Meslek Kuralları 

Method and Professional in Law

2

0

0

2

5

 

16

Hukuk Bölümü

HUKB 138

Hukukun Temel İlkeleri 

Basic Principles of Law

3

0

0

3

3

 

17

Hukuk Bölümü

HUKB 201

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Law of Obligations General Provisions I

3

1

0

3

4

Ders kapsamında Borçlar Hukukunu oluşturan genel prensipler, borç kavramı, eksik borç, hukukî işlemler, sözleşmenin kurulması, öneri ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, sözleşmenin şekli, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, muvazaa, iradeyi sakatlayan sebepler, temsil, haksız fiil kurumları incelenir

18

Hukuk Bölümü

HUKB 202

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Law of Obligations General Provisions II

3

1

0

3

4

Ders kapsamında sebepsiz zenginleşme, borçların ifası, borca aykırılık halleri, borcun sona ermesi, alacağın devri, borcun üstlenilmesi, müteselsil borçluluk, koşul ve ceza koşulu konuları incelenir.  

19

Hukuk Bölümü

HUKB 203

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Criminal Law General Provisions I

3

1

0

3

4

Bu ders kapsamında Ceza hukukunun tarihi gelişimi, temel ilkeleri, kaynaklar ve yorum,ceza normu içeren kanunların zaman yönünden uygulanması Türk Ceza Kanunu'nun kişi bakımından uygulanması ve suç hukuku ana başlığı altında suça ilişkin ön açıklamalar, suçun yapısıi suçun kanunilik unsuru, suçun maddi unsurları, suçun manevi yapısal unsuru ve hukuka aykırılık unsuru konuları ele alınır.

20

Hukuk Bölümü

HUKB 204

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Criminal Law General Provisions II

3

1

0

3

4

Ceza Hukuku Genel Hükümler II dersi kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinden kazanılmış öğrenme çıktıları ve alt beceriler temelinde tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm biçimleri olgusu, yaptırım teorisi, bu bağlamda Ceza Hukuku’nda cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile cezanın belirlenmesindeki esaslar, yaptırım teorisi bağlamında birey ile devlet arasındaki ceza ilişkisinin ortadan kalkması kavramı,  ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenler, Ceza Hukuku genel hükümler bilgileri temelinde kişilere ve mala karşı suçlar incelenir

21

Hukuk Bölümü

HUKB 205

İdare Hukuku I

Administrative Law I 

3

1

0

3

4

Bu ders kapsamında İdare Hukuku’nun temel kavramları, idari teşkilat, merkezden yönetim, yerinden yönetim, hiyerarşi ve idari vesayet denetimi, kamu personeli, kamu personelinin türleri, yükümlülükleri, hakları, kamu malları kavramı ve türleri ele alınır.

22

Hukuk Bölümü

HUKB 206

İdare Hukuku II

Administrative Law II

3

1

0

3

4

Bu ders kapsamında idare Hukuku’nun temel kavramları, kamu hizmeti, kolluk, idari işlemlerin türleri, birel ve genel işlemler, idarenin sorumluluğu, sorumluluk türleri, hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk ve türleri ders kapsamında ele alınır.

23

Hukuk Bölümü

HUKB 207

Devletler Umumi Hukuku I

Public International Law I

3

1

0

3

4

Milletlerarası hukuk dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve kişiler konuları; sonrasında milletlerarası hukukun temel konularından olan Antlaşmalar Hukukunun kuralları ilgili uluslararası sözleşmeler ve örf ve adet hukuku; başta uluslararası antlaşmalar olmak üzere milletlerarası hukukun kaynaklarının iç hukuka etkisi, halefiyet, uluslararası örgütler, uluslararası insan hakları hukuku, devlet ve devletin yetkisi ile bu yetkinin kullanılmasına milletlerarası hukuk tarafından getirilen sınırlamalar uygulama örnekleri ile incelenir

24

Hukuk Bölümü

HUKB 208

Devletler Umumi Hukuku II

Public International Law II

3

1

0

3

4

Milletlerarası hukuk dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve kişiler konuları; sonrasında milletlerarası hukukun temel konularından olan Antlaşmalar Hukukunun kuralları ilgili uluslararası sözleşmeler ve örf ve adet hukuku; başta uluslararası antlaşmalar olmak üzere milletlerarası hukukun kaynaklarının iç hukuka etkisi, halefiyet, uluslararası örgütler, uluslararası insan hakları hukuku, devlet ve devletin yetkisi ile bu yetkinin kullanılmasına milletlerarası hukuk tarafından getirilen sınırlamalar uygulama örnekleri ile incelenir

25

Hukuk Bölümü

HUKB 209

Genel Kamu Hukuku I

Generel Public Law I

3

0

0

3

3

Bu derste, devletin kökeni, niteliği, gelişimi, modern devletin ilke ve kurumlarının değerlendirilmesi, üniter, federal ve konfederal sistemlerin karşılaştırılması, demokrasi teorisi ve demokrasi modelleri, devlet ve demokrasi teorilerinin Türkiye bakımından değerlendirilmesi konuları ele alınır

26

Hukuk Bölümü

HUKB 210

Genel Kamu Hukuku II

General Public Law II

3

0

0

3

3

Bu derste, insan haklarının kökeni, niteliği ve gelişimi, insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartların karşılaştırılması, modern siyasal ideolojilerin insan doğası, bireyin değeri, eşitlik, özgürlük ve demokrasi anlayışları konuları ele alınır

27

Hukuk Bölümü

HUKB 211

Türk Hukuk Tarihi

Turkish Legal History

3

0

0

3

3

Bu dersin amacı Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan dönemdeki hukukları, Türk hukuk tarihinin diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, İslamiyetten
önce Türk hukuku, İslamiyetten sonra Türk hukuku, İslam hukukunun özellikleri, Osmanlı devleti hukuku ve Osmanlı devlet teşkilatı ve
tanzimattan sonra Türk hukuku konuları ele alınır.

28

Hukuk Bölümü

HUKB 212

Mali Hukuk

Public Finance Law

3

0

0

3

3

Bu dersi kapsamında kamu maliyesi içinde yer alan kamu harcamaları, kamu gelirleri ile ilgili teorik bilgiler, Kamu Maliyesinin Kamu Hukuku içindeki yeri ve İdare Hukuku ile ilişkisi, vergi teorileri, vergi teknikleri, kamusal tercihler konusunda maliye, sosyoloji ve siyaset bilimini konularını açıklayan teoriler ele alınır. 

29

Hukuk Bölümü

HUKB 213

Uluslararası Hukuk I

International Law I

3

1

0

3

4

Milletlerarası hukuk dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve kişiler konuları; sonrasında milletlerarası hukukun temel konularından olan Antlaşmalar Hukukunun kuralları ilgili uluslararası sözleşmeler ve örf ve adet hukuku; başta uluslararası antlaşmalar olmak üzere milletlerarası hukukun kaynaklarının iç hukuka etkisi, halefiyet, uluslararası örgütler, uluslararası insan hakları hukuku, devlet ve devletin yetkisi ile bu yetkinin kullanılmasına milletlerarası hukuk tarafından getirilen sınırlamalar uygulama örnekleri ile incelenir

30

Hukuk Bölümü

HUKB 214

Uluslararası Hukuk II

International Law II

3

1

0

3

4

Milletlerarası hukuk dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve kişiler konuları; sonrasında milletlerarası hukukun temel konularından olan Antlaşmalar Hukukunun kuralları ilgili uluslararası sözleşmeler ve örf ve adet hukuku; başta uluslararası antlaşmalar olmak üzere milletlerarası hukukun kaynaklarının iç hukuka etkisi, halefiyet, uluslararası örgütler, uluslararası insan hakları hukuku, devlet ve devletin yetkisi ile bu yetkinin kullanılmasına milletlerarası hukuk tarafından getirilen sınırlamalar uygulama örnekleri ile incelenir

31

Hukuk Bölümü

HUKB 215

Devlet Teorisi Hukuku

State Theory Law

3

0

0

3

3

Bu derste, ilkel toplumun özellikleri, Antik yunan ve Roma uygarlıkları, devletin kökeni ve varlık nedenini açıklayan teoriler, modern devletin ilke ve kurumlarının değerlendirilmesi, üniter, federal ve konfederal sistemlerin karşılaştırılması, demokrasi teorisi ve demokrasi modelleri, çoğulcu demokrasi prensibi ışığında ulus devletin incelenmesi, liberalism-maksizm-faşizm-anarşizm gibi modern siyasal ideolojiler, küreselleşme dalgası ve ulus devletin gerileme süreci konuları ele alınır. 

32

Hukuk Bölümü

HUKB 216

İnsan Hakları Hukuku

Human Rights Law

3

0

0

3

3

Bu derste, insan haklarının kökeni, niteliği ve gelişimi, insan haklarının sınıflandırılması, bütünlüğü ve birbirine bağımlılığı, insan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartların karşılaştırılması, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi sisteminde insan haklarının korunma mekanizmaları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel özellikleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların kabul edilebilirlik koşulları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin güncel kararlarının değerlendirilmesi konuları ele alınır. 

33

Hukuk Bölümü

HUKB 231

Dernekler Hukuku

Association Law

2

0

0

2

5

Bu derste derneğin kuruluşu, dernek üyeliği, derneğin organları, derneğin faaliyetleri ve derneğin sona ermesi konu başlıkları ile derneğin kuruluşundan, sona ermesine değin gerçekleşecek süreç ve aşamalarda hukuksal oluşumu ve çalışması incelenir.

34

Hukuk Bölümü

HUKB 232

Yerel Yönetimler Hukuku

Local Government Law

2

0

0

2

5

Bu derste, hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan yerel yönetim organlarının kamu hizmetlerindeki fonksiyonları ve bu fonksiyonları yerine getirirken hukuka bağlılığı, yargısal denetimi ve yolları, ilgili yerel yönetimlerin işlemlerinin ve kararlarının değerlendirilmesi incelenir

35

Hukuk Bölümü

HUKB 233

Anayasa Yargısı

Constitutional Jurisdiction

2

0

0

2

5

Bu derste, Anayasa yargısında denetim yolları ve kapsamı, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin uygulamaya geçirilmesinde anayasa yargısının fonksiyonu, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuki etki ve sonuçları, Anayasa yargısına ilişkin temel ilkeler, Anayasa yargısında yorum konuları ele alınır.

36

Hukuk Bölümü

HUKB 234

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hukuku

Regulatory and Supervisory Institutions Law

2

0

0

2

5

Ders kapsamında Devletin ekonomik faaliyetler içindeki aktörlük rolü yerine, regülasyon fonksiyonunu kullanan rolünü almasıyla oluşan değişim, ortaya çıkan düzenleyici ve denetleyici kurumların türleri ile faaliyetleri idare hukuku özelinde kamu hukuku cephesinden incelenir.  Faaliyetleri içerisindeki düzenleme, denetleme ve idari yaptırım uygulama fonksiyonları analiz edilerek ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar somut olaylar üzerinden çözümlenir ve kurumların faaliyetleri içerisinde tesis ettikleri idari işlemlerin idari başvurular ve idari yargılama boyutunda denetime tabi tutulma usulleri incelenir

37

Hukuk Bölümü

HUKB 235

Uluslararası Örgütler Hukuku

International Organizations Law

2

0

0

2

5

Bu derste, uluslararası örgütlerin genel ve ortak nitelikleri, BM, DTÖ, Avrupa Konseyi, EİGT (OECD) gibi bazı örgütlerin statüleri, kişilikleri, organları ve karar alma yöntemleri ile çeşitli örgütlerin tasarruflarının uluslararası hukukta ve ulusal hukuk düzenlerinde statüsü ve etkisi irdelenerek, uluslararası hukukun kompartımanlara ayrılması sorunu içinde değerlendirilen, uluslararası örgütlerin eylem ve işlemlerinden dolayı üyelerinin ve kendisinin sorumluluğu konularına değinilir

38

Hukuk Bölümü

HUKB 236

Kriminoloji

Criminology

2

0

0

2

5

Ders kapsamında kriminoloji biliminin konusu, amacı ve araştırma yöntemleri, suçlulukla mücadele yöntemlerinde bir bakış açısı geliştirme amacıyla suça iten nedenlerin öğrenilmesi ve incelemesi ve çeşitli suç tiplerinde suça iten etmenler ele alınır. 

39

Hukuk Bölümü

HUKB 237

Anayasa Yargısı-Somut Norm Denetimi

Constitutional Jurisdicition-Conrete Judicial Review

2

0

0

2

5

 

40

Hukuk Bölümü

HUKB 301

Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Law of Obligations Special Provisions I

2

1

0

2

3

Bu derste, özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri, sözleşme özgürlüğü prensibi, kanunda düzenlenmeyen sözleşme tipleri, satış sözleşmesi, mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi ve kira sözleşmesi 

41

Hukuk Bölümü

HUKB 302

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Law of Obligations Special Provisions II

2

1

0

2

3

Bu derste, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tiplerinden eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi ve diğer vekâlet sözleşmesi türleri ile kefalet sözleşmesi incelenir

42

Hukuk Bölümü

HUKB 303

Ceza Hukuku Özel Hükümler I

Criminal Law Special Provisions I

2

1

0

2

3

Bu ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kitabında yer alan suçların hangi ölçüte göre sınıflandırıldığı, uluslararası suçlardan; soykırım, insanlığa karşı suç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçu,  kişilere karşı suçlardan; işkence ve eziyet, çocuk düşürtme ve düşürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özgürlüğe karşı suçlardan; tehdit suçu, cebir suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, konut dokunulmazlığını ihlal suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan; haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ders kapsamında ele alınır.

43

Hukuk Bölümü

HUKB 304

Ceza Hukuku Özel Hükümler II

Criminal Law Special Provisions II

2

1

0

2

3

Bu ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler Kitabında suçların hangi ölçüte göre sınıflandırıldığı, uluslararası suçlardan; soykırım, insanlığa karşı suç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçu,  kişilere karşı suçlardan; işkence ve eziyet, çocuk düşürtme ve düşürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özgürlüğe karşı suçlardan; tehdit suçu, cebir suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, konut dokunulmazlığını ihlal suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan; haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ele alınır

44

Hukuk Bölümü

HUKB 305

Medeni Usul Hukuku I

Civil Procedure Law I

3

1

0

3

3

Bu ders kapsamında, mahkemeler teşkilatı, dava, görevli ve yetkili mahkeme, deliller, yargılama ve hüküm, kanun yolları, temyiz ve istinaf konuları ele alınır.

45

Hukuk Bölümü

HUKB 306

Medeni Usul Hukuku II

Civil Procedure Law II

3

1

0

3

3

Bu ders kapsamında geçici koruma tedbirleri, kanun yolları, içtihatların birleştirilmesi, kesin hüküm, yargılama harç ve giderleri, hâkimlerin görev ve sorumluluğu ile tahkim konuları ele alınır

46

Hukuk Bölümü

HUKB 307

Eşya Hukuku I

Property Law I

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında aynî hak kavramı ve unsurları, aynî haklara hâkim olan ilkeler, zilyetlik, zilyetlik türleri, zilyetliğin korunması, tapu silici, tapu sicilinde yer alan kayıtlar ve kadastro konuları incelenir

47

Hukuk Bölümü

HUKB 308

Eşya Hukuku II

Property Law II

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında, taşınmaz mülkiyeti, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti, kat mülkiyeti kavramı ile kat irtifakı kavramı, sınırlı aynî haklar, taşınır ve taşınmaz rehni konuları ele alınır.

48

Hukuk Bölümü

HUKB 309

Kara Ticaret Hukuku I

Commercial Law I

3

1

0

3

3

Bu ders kapsamında ticari işletme hukukunun temel kavramları, ticari işletme, ticari iş, tacir, tacir olmaya bağlanan sonuçlar, cari hesap sözleşmesi, ticari işletme rehni ve faiz, ticaret unvanı, işletme adı, ticari defterler, ticaret sicili ve tacir yardımcıları ele alınır

49

Hukuk Bölümü

HUKB 310

Kara Ticaret Hukuku II

Commercial Law II

3

1

0

3

3

Bu ders kapsamında ortaklıklar hukukunun ilkeleri, Ortaklıklar Hukuku’nun temel kavramları, ticaret ortaklıklarına ilişkin genel hükümler, adi ortaklık, kollektif ortaklık, komandit ortaklık, anonim ortaklık, limited ortaklık konuları ele alınır

50

Hukuk Bölümü

HUKB 311

İş Hukuku I

Labour Law I

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında,  bireysel iş hukuku bağlamında işçi ve işveren kavramı ve unsurları, iş sözleşmesinin yapılması, türleri, sözleşmeden doğan borçlar ile iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları ele alınır

51

Hukuk Bölümü

HUKB 312

İş Hukuku II

Labour Law II

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında,  toplu iş hukuku bağlamında sendikalar, örgütlenme özgürlüğü, sendikal faaliyetler, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçıl çözüm yolları, grev, lokavt ile sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel prensipler, sigorta kolları ele alınır.

52

Hukuk Bölümü

HUKB 313

Vergi Hukuku

Tax Law

2

1

0

2

2

Bu derste vergi hukukunun kaynakları, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme süreci, vergi hukukunda süreler, mükellefin ödevleri, vergi suç ve cezaları, vergi gelirlerinin yapısı, gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler tartışılır. 

53

Hukuk Bölümü

HUKB 314

Fikri ve Sınai Haklar

Intellectual and Industrial Rights

2

1

0

2

2

Bu ders kapsamında, fikri ve sınai hak kavramının hak kavramı altındaki özel yeri, fikri ve sınai hak kavramının kabul edilmesinin altında yatan ekonomik ve tarihi nedenler, uluslararası ticaret karşısında fikri ve sınai hakların özel olarak korunmasını gerektiren sebepler, eser, marka, patent, tasarımların ulusal ve uluslararası korunmasına ilişkin kavram ve ilkeler ele alınır.

54

Hukuk Bölümü

HUKB 316

Fikri Mülkiyet Hukuku

Intellectual Property Law

2

1

0

2

2

 

55

Hukuk Bölümü

HUKB 331

Hukuk ve Edebiyat

Law and Literature

2

0

0

2

5

Bu ders kapsamında hukuk ve edebiyat arasındaki ilişki; toplumsal sorunlar, hukuki sorunlar edebiyat eserleri aracılığıyla
ele alınır. Adalet, suç, insan hakları, yoksulluk, ayrımcılık gibi kavramlar farklı boyutlarıyla eleştirel bir bakış açısıyla ve disiplinlerarası bir
yaklaşımla tartışılır.

56

Hukuk Bölümü

HUKB 332

Ekonomik Suçlar

Economic Crimes

2

0

0

2

5

Ders kapsamında ekonomik suç kavramı, ekonomik suçların özellikleri, ekonomik suçlar kapsamındaki suçların uygulama örnekleri, ekonomik suçlarla mücadele yöntemleri, TCK’de ve yürürlükte olan diğer kanunlarda yer alan ekonomik suçlar ve uygulamadaki sorunlar ele alınır.

57

Hukuk Bölümü

HUKB 333

Sağlık Hukuku

Health Law

2

0

0

2

5

Ders kapsamında sağlık ve tıp hukukuna ait kavramlar ve ilkeler ile hasta, sağlık personeli ve idarenin hak ve yükümlülükleri, hasta – hekim ve hasta – sağlık çalışanı hasta-idare ilişkilerinin hukuki niteliği, kamu hukuku ve özel hukuk cephesinden tespit edilerek, hastanın tedavi süreci bakımından ulusal mevzuat, uluslararası belgelerin incelenmesi ve aynı doğrultuda aydınlatılmış onam kavramı, yargı kararları ve uyuşmazlıkların çözüm yolları ele alınır

58

Hukuk Bölümü

HUKB 334

Avukatlık Hukuku

Law of Attorney

2

0

0

2

5

Bu derste; mahkeme teşkilatı, mahkemelerde çalışan kişiler, avukatlık mesleği, vekil-müvekkil ilişkisi ve vekilin hukuki sorumluluğu tartışılır.

59

Hukuk Bölümü

HUKB 335

Uluslararası Ceza Hukuku

International Criminal Law

2

0

0

2

5

Bu derste, uluslararası bireysel sorumluluk, uluslararası bireysel sorumluluğun kapsamı, uluslararası suçlar, bu fillerin düzenlendiği metinler ve sorumluluğun ileri sürülme mekanizmaları ile uluslararası ceza mahkemeleri ve ilgili diğer mahkemelerin statüleri, uygulamaları ve ulusal ceza hukuklarına yaptıkları katkılar incelenir

60

Hukuk Bölümü

HUKB 336

Avrupa Birliği Hukuku

European Union Law

2

0

0

2

5

Bu ders kapsamında ilk olarak Avrupa Birliği hukukunun kaynakları, AB’nin diğer uluslararası ve uluslarüstü kurumlarla etkileşimi, AB kurumlarının yapısı, organları, işleyişi, karar alma usulleri, AB bünyesinde gerçekleştirilen yargısal denetim usulleri ve özel olarak da Avrupa mevzuatı çerçevesinde Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı kararlar incelenir

61

Hukuk Bölümü

HUKB 337

Banka Hukuku

Banking Law

2

0

0

2

5

Ders kapsamında banka kavramı, banka hukukuna ilişkin genel esaslar, bankaların kuruluşu, Türk bankacılık sistemi, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (BDDK), tasarruf mevduatı sigorta fonu (TMSF), bankalarda iç sistem, bankalarda yönetim, bankacılık kredi sistemi, bankaların faaliyetleri, denetimleri, sona ermesi gibi konular ele alınır

62

Hukuk Bölümü

HUKB 338

Toprak Hukuku

Real Property Law

2

0

0

2

5

Bu derste toprak hukukunun tanımı, düzenleme alanı, konusu ve önemi, toprak ve tarım sektörünün milli ekonomideki rolü, Türk toprak hukukunun tarihi gelişimi, tarım reformu ve toplulaştırması, tarımsal miras hukuku, tarımsal kira hukuku, tapu sicili ve toprak kadastrosu konuları incelenir

63

Hukuk Bölümü

HUKB 339

Mal Rejimleri Hukuku

Matrimonial Property Law

2

0

0

2

5

Bu derste evlilik birliğinde mal rejimleri, mal rejimi hukukundaki ilkeler, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ile bu rejimlerin sona ermesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçlar incelenir.

64

Hukuk Bölümü

HUKB 340

İmar Hukuku

Zoning Law                  

2

0

0

2

5

Bu derste imar kavramı, imar hukukunun temel kavramları, kentsel dönüşüm uygulamaları ve bu süreçte ortaya çıkan ve çıkması muhtemel hukuki sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve Yargıtay ve Danıştay içtihatları ile ve eşya hukukuna yansımaları ile birlikte incelenir

65

Hukuk Bölümü

HUKB 341

Tüketicinin Korunması Hukuku

Consumer Protection Law

2

0

0

2

5

Bu derste başta tüketici, tüketici işlemi gibi tüketici hukukunun temel kavramları, tüketici hukukuna ilişkin genel esaslar, tüketici sözleşmeleri, tüketicilerin sahip olduğu haklar, tüketici hukukunun diğer hukuk dalları ile olan ilişkisi ve tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklar Yargıtay içtihatları ile birlikte incelenir

66

Hukuk Bölümü

HUKB 342

İmar ve Çevre Ceza Hukuku

Zoning and Environmental Criminal Law

2

0

0

2

5

Bu derste, İmar Hukuku ve Çevre Hukuku alanlarında yaşanan ve Ceza Hukukunun müdahalesini gerektiren konular, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde incelenir ve ilgili alanlarda Ceza Hukukunun sınırlı ve etkin müdahalesi ele alınır.

67

Hukuk Bölümü

HUKB 344

İnsan Hakları Teorisi

Human Rights Theory

2

0

0

2

5

Bu derste insan hakları öğretisinin doğuşu ve gelişimi, insan haklarının kaynağı ve niteliği üzerindeki teorik tartışmalar, bu bağlamda özellikle evrensellik/kültürel rölativizm gerilimi, yeni hak kategorilerinin yarattığı teorik sorunlar ve insan haklarının korunması için oluşturulan uluslararası mekanizmaların etkililiği incelenir

68

Hukuk Bölümü

HUKB 346

Kamulaştırma Hukukuna Giriş

Introduction to Expropriation Law

2

0

0

2

5

-

69

Hukuk Bölümü

HUKB 401

Ceza Usul Hukuku I

Criminal Procedure Law I

3

1

0

3

4

Bu ders kapsamında,  ceza muhakemesi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve farkı, ceza muhakemesinin yapısı evre ve devreleri, ceza muhakemesi hukukunun kaynakları ve kaynakların yorumu, ceza muhakemesi yasalarının zaman bakımından uygulanması, soruşturma evrelerinin süjeleri, soruşturma evresi işlemleri, delillerin toplanması, koruma tedbirleri, soruşturmadan sonuç çıkartılması ve ara muhakeme konuları ele alınır.

70

Hukuk Bölümü

HUKB 402

Ceza Usul Hukuku II

Criminal Procedure Law II

3

1

0

3

4

Bu ders kapsamında, ceza muhakemesinin kovuşturma evresi, kovuşturma evresinde yargılama makamı ve yardımcıları, muhakemenin konusu olan uyuşmazlık ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı, muhakeme şartları ve muhakeme işlemleri, kovuşturma evresinin devreleri ve görevleri, kamu davasının duruşma hazırlığı devresi, kamu davasının duruşma devresi, duruşmadan sonuç çıkarma devresi, kanun yolları, devlet ve mağdur ilişkisi, ceza muhakemesinde mağdurun hakları, özel ve tali muhakeme usulleri ele alınır. 

71

Hukuk Bölümü

HUKB 403

İcra İflas Hukuku I

Execution and Bankruptcy Law I

2

0

1

2

3

Bu ders kapsamında icra teşkilatı, takip türleri, ilamlı ve ilamsız icra takibi, takibe itiraz, itirazın kaldırılması, haciz ve satış konuları ele alınır.

72

Hukuk Bölümü

HUKB 404

İcra İflas Hukuku II

Execution and Bankruptcy Law II

2

1

0

2

3

Bu ders kapsamında iflas ve konkordatonun temel kavramları, iflâs yolları ve konkordato konuları, iflas ve konkordato bağlanan hukuki sonuçlar ele alınır.

73

Hukuk Bölümü

HUKB 405

Devletler Özel Hukuku I

International Private Law I

3

0

0

3

3

Bu ders üç ana branşı ihtiva etmekte olup, ders kapsamında Türk Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukukunun genel prensipleri, Türk Vatandaşlık Hukukuna ilişkin derslerde milletlerarası hukukta vatandaşlık kavramı ve Türk hukukunda vatandaşlık kavramları, yabancılar hukukuna ilişkin derslerde, yabancıları Türkiye’de çalışması, yatırım yapması ve taşınmaz edinmesi, Milletlerarası Özel Hukuk dersinde yabancılık unsuru, bağlama kuralı, bağlanma noktası, önmesele, kanuna karşı hile, kamu düzeni, atıf ve yabancı hukukun uygulanması gibi kavramlar ele alınır

74

Hukuk Bölümü

HUKB 406

Devletler Özel Hukuku II

International private Law II

3

1

0

3

3

Bu ders dersi iki ana hukuk disiplinini olan kanunlar ihtilafı hukuku ve milletlerarası usul hukuku yer almakta olup, ders kapsamında yan yana ve aynı zaman içerisinde yürürlükte bulunan, çeşitli devletlerin hususi hukuk nizamlarından hangisinin belirli olay veya ilişkilere tatbik edileceği, yabancılık unsuru içeren özel hukuk ihtilaflarında, ihtilafa uygulanacak hukukun ilgili devlet hukuklarından hangisi olması gerektiği, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığı, yetkili ise bu mahkemede yabancı kişinin davacı olma şartları, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ele alınır

75

Hukuk Bölümü

HUKB 407

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku I

Maritime and Insurance Law I

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında; gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi sicilleri, donatan, gemi işletme müteahhidi, donatanın sorumluluğu, kaptan ve sorumluluğu, navlun sözleşmesi, navlun sözleşmesinin kurulması ve icrası, tarafların borç ve sorumlulukları, konişmento ve konişmentodan doğan sorumluluk, navlun sözleşmesinin sona ermesi konuları incelenir

76

Hukuk Bölümü

HUKB 408

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku II

Maritime and Insurance Law II

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında; deniz kazaları, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma-yardım, deniz takip hukuku, sigorta şirketleri ve denetlenmesi, sigorta sözleşmesinin kuruluşu, sigorta sözleşmesinin türleri ve özellikleri, sigorta sözleşmesinin taraflarının sorumluluk ve yükümlülükleri, deniz sigortaları, sigortacının halefiyeti, sözleşmenin sona ermesi konuları incelenmektedir

77

Hukuk Bölümü

HUKB 409

Miras Hukuku I

Inheritance Law I

2

0

0

2

2

Bu ders kapsamında miras hukukuna hakim sistemler, miras hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılar, mirasçıların miras payları, maddi anlamda ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların yorumu konuları ele alınır

78

Hukuk Bölümü

HUKB 410

Miras Hukuku II

Inheritance Law II

2

0

0

2

2

Bu dersin kapsamında saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf oranı, tenkis davası ve şartları, denkleştirme ve denkleştirme davası, mirasın paylaşılması, mirasın reddi, mirasçıların sorumluluğu konuları ele alınır.

79

Hukuk Bölümü

HUKB 411

Sosyal Güvenlik Hukuku

Social Security

3

0

0

3

2

Bu ders kapsamında sosyal sigortalar hukukunda reform, bu hukukun kapsamı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, analık sigortası, malullük ve yaşlılık sigortası, ölüm, işsizlik sigortası, genel sağlık sigortası konuları ele alınır.

80

Hukuk Bölümü

HUKB 412

İdari Yargı

Administrative Jurisdiction

3

0

0

3

3

Bu ders kapsamında idari yargılama hukukuna hakim olan ilkeler, idari yargının görev, yetki ve sorumluluk alanları, hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin yargısal denetimi ve yolları, hüküm, gerekçe, muhalefet şerhi hususları ele alınır.   

81

Hukuk Bölümü

HUKB 413

Adli Tıp

Forensic Medicine

2

0

0

2

2

Bu ders kapsamında adli tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sıka karşılaşın konular, mesleki uygulamalar sırasında adli raporlarda kullanılan, terimler ve tanımlamalar ile ilgili genel bilgiler ele alınır.   

82

Hukuk Bölümü

HUKB 414

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Informatics anda Technology Law

2

1

0

2

2

Derste, günümüzün hızla gelişen bilişim ve teknoloji dünyasına dair mevcut ve muhtemel yasal düzenlemeler, internet yayıncılığına dair yasal düzenlemeler, elektronik ticaretin hukuken düzenlenmesi, dijital oyunlar, nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zincir teknolojilerinin hukuki görünümü ve yasal olarak tabi olduğu prensipler ele alınır

83

Hukuk Bölümü

HUKB 431

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Personal Data Protection Law

2

0

0

2

5

Dersin kapsamında, kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunmasına dair KVKK ve GDPR düzenlemelerinin veri koruma hukukuna dair getirdikleri ilke ve kuralları, veri işleyen ve veri sorumlusunun yasal sorumlulukları, ilgili kişinin yasal hakları ele alınarak incelenir

84

Hukuk Bölümü

HUKB 432

Yargı Etiği

Judicial Ethics

2

0

0

2

5

Bu derste etik, yargı etiği kavramları, hukuk ve etik arasındaki ilişki, etiğin hukuktaki önemi, yargı etiğinin tarihi ve
felsefi temelleri, yargı etiğine dair karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler tartışılır.

85

Hukuk Bölümü

HUKB 433

İnşaat Hukuku

Buildings Law

2

0

0

2

5

Bu derste inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği, tarafları, sözleşmenin kuruluşu, yüklenicinin borçları ve hakları, işsahibinin borçları ve hakları, ayıptan sorumluluk, eksik iş, nama ifa, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, alt yüklenici sözleşmesi, mimar-işsahibi-yüklenici arasındaki hukuki ilişkiler, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki özellikler ele alınır

86

Hukuk Bölümü

HUKB 434

Milletlerarası Tahkim Hukuku

International Arbıtration Law

2

0

0

2

5

Bu ders kapsamında uluslararası ticari tahkimin varoluş sebepleri, konuya ilişkin genel kavramlar, tahkim türleri, tahkim sözleşmesinin hazırlanması ve yabancı hakem kararlarının tenfizi ve icrası konuları ele alınır

87

Hukuk Bölümü

HUKB 435

Özel Hukuk Bakımından Sağlık Hukuku

Health Law in terms of Private Law

2

0

0

2

5

Bu derste sağlık hukukunun konusu, tarihi gelişimi ve önemi, sağlık hukukunda temel kavramlar, genel olarak kişilik hakları, tıbbi tedavi ve tıbbi müdahale çeşitleri, hasta-hekim ilişkisinin hukuki niteliği, hasta ve hekim hakları, hasta ve hekimin yükümlülükleri, genel sorumluluk esasları çerçevesinde hekimin sorumluluğunun temel ve ayırt edici özellikleri, “aydınlatılmış onam” kavramı, hukuki dayanakları, şartları, istisnaları, özel görünüm şekilleri, sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar; sağlık hukukunda tazminat davaları ele alınır

88

Hukuk Bölümü

HUKB 436

Deniz Sigortaları Hukuku

Marine Insurance Law

2

0

0

2

5

Ders kapsamında, sigortanın özellik arz eden bir alt dalını oluşturan Deniz sigortaları, deniz sigortası kavramı, menfaat, gemi veya yükün denizcilik rizikolarını salimen geçirmesine ilişkin para ile ölçülebilir menfaat, deniz sigortalarının sınıflandırılması ve türleri, tekne sigortası, yük sigortası, mali sorumluluk sigortası kavramları hukuki yönden incelenir

89

Hukuk Bölümü

HUKB 437

Orman Hukuku

Forest Law

2

0

0

2

5

Bu derste, orman hukuku hakkında genel esaslar, ormanların mülkiyetlerine göre hükümler, ormanların devletçe cebri iktisabı, orman hukuku davaları, orman davalarında görev ve yetki, orman hukuku kurallarının eşya hukukuna yansımaları gibi konular incelenir

90

Hukuk Bölümü

HUKB 438

Uluslararası Ticaret Hukuku

International Commercial Law

2

0

0

2

5

Bu derste Uluslararası Ticaret Hukuku ile ilgili temel ilkeler ve teoriler, bu anlamda uluslararası ticari riskler, lex mercatoria, CISG, Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri, akreditif, banka teminat mektupları, Uluslararası Ticari Terimler (INCOTERMS) ve belgeler incelenir

91

Hukuk Bölümü

HUKB 439

Kat Mülkiyeti Hukuku

Flat Ownership Law

2

0

0

2

5

Bu derste kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları, borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, toplu yapının yönetimi konuları incelenir

92

Hukuk Bölümü

HUKB 440

Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yolları

International Dispute Resolution Methods

2

0

0

2

5

Bu derste, uluslararası alanda karşılaşılan uluslararası hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynayan başlıca uyuşmazlık çözüm yolları, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik başlıca yöntemlerden diplomatik çözüm yolları ile hukuki çözüm yolları hakkında genel bilgiler, özellikle BM yargı kuruluşu olan evrensel yargı kuruluşu niteliğindeki Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi ve Uluslararası Sürekli Hakemlik Mahkemesi?nin uygulamaları, ulusal ve uluslararası hukuka yaptıkları katkılara detaylı biçimde incelenir

93

Hukuk Bölümü

HUKB 441

Sözleşme Hazırlama Teknikleri

Contract Preparation Techniques

2

0

0

2

5

Bu derste sözleşmenin müzakere aşamasından başlamak üzere, sözleşmenin ifası ve sona erdirilmesi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, sözleşme metninin hazırlanması veya hazır bir sözleşmenin incelenmesi sırasında izlenecek yöntem, TMK ve TBK kapsamında ele alınır.

94

Hukuk Bölümü

HUKB 442

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

International Human Rights Law

2

0

0

2

5

Bu derste esas olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasında uluslararası/bölgesel mekanizmalar, öncelikle BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği örneklerinde temel hak ve özgürlükleri koruma mekanizmaları, temel belgeler, uluslararası veya ulusalüstü korumanın önemini gösteren kararlar ele alınır

95

Hukuk Bölümü

HUKB 443

Marka Hukuku

Trademark Law

2

0

0

2

2

Sınai mülkiyet hukukunun ticaret hayatını en yakından ve en çok ilgilendiren bu varlığını bir hak süjesi olarak ele almayı planlayan bu derste, marka kavramı, türleri, markanın tescili, tescilsiz ve tescilli markaların korunması, ülkesel – bölgesel ve milletlerarası marka tescil ve koruma prensipleri, marka üzerindeki haklar ve hukuki işlemler, devir ve lisansın tabi olduğu ilkeler, markanın hükümsüzlüğü ve iptali kurumlar ele alınır

96

Hukuk Bölümü

HUKB 444

Ceza Muhakemesi Hukuku Kliniği

Criminal Procedure Law Clinic

2

0

0

2

5

Ders kapsamında ceza muhakemesi soruşturma ve kovuşturma evresinde ifade alma, sorgu, çapraz sorgu ve farazi ceza yargılaması vb. uygulamalar yaptırılmak suretiyle öğrencinin uygulama becerileri geliştirilir. 

97

Hukuk Bölümü

HUKB 445

Bütçe Hukuku

Budget Law

2

0

0

2

5

Bu derste, genel olarak bütçe kavramı ve bütçe aktörüler, bütçenin kanunlaşması ve denetimi süreci, bütçe sistemleri, bütçe sınıflandırmaları, konuya ilişkin mevzuat ve bu kapsamda yer alan konuların İdare hukuku ve Anayasa dersleri ile bağı incelenir.

98

Hukuk Bölümü

HUKB 446

İnfaz Hukuku

Execution Law

2

0

0

2

5

Ders kapsamında ceza yargılamasının sonuçlanmasını takiben başlayan infaz sürecinin temel ilkeleri ve uygulamaları, yargılama sonunda belirlenen hükümlerin, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin özellikler, usuller, denetim mekanizmaları ve sürecin sonlandırılmasına ilişkin kurallar incelenir. 

99

Hukuk Bölümü

HUKB 447

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku

Occupational Health and Safety Law

2

0

0

2

5

Bu derste, iş sağlığı ve güvenliği hukukunun temel kavramları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulama esasları, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları,  bunların iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundaki sonuçları, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için işçinin sahip olduğu yükümlülükler, işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri incelenir.

100

Hukuk Bölümü

HUKB 448

Ceza Yargılamasında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Alternative Dispute resolution in Criminal Proceedings

2

0

0

2

5

Ders kapsamında ceza adalet sisteminde uygulanagelen yargılama sürecine alternatif oluşturan uyuşmazlık çözüm yolları, güncel uygulamalar, tarihsel gelişim süreci ve ceza adalet sisteminin geleceği üzerine eleştirel düşünceler ile incelenir. 

101

Hukuk Bölümü

HUKB 449

Medeni Hukuk Uygulamaları

Civil Law Practices

2

0

0

2

5

Ders kapsamında, medeni hukuk, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku alanları arasında bağ kurularak, her bir dalın birbiri ile bağlantılı olduğu çalışmalar yapılır.

102

Hukuk Bölümü

HUKB 450

Sermaye Piyasası Hukuku

Capital Market Law

2

0

0

2

5

Bu ders kapsamında sermaye piyasası hukukunun temel esasları, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası faaliyetleri, halka açık anonim ortaklıklar, menkul kıymetler, tahviller, kayıtlı sermaye sistemi gibi konular ele alınır

103

Hukuk Bölümü

HUKB 451

Kıymetli Evrak Hukuku 

Law of Commercial Paper

2

0

0

2

5

Bu ders kapsamında kıymetli evraka ilişkin temel kavramlar, kambiyo senetlerine ilişkin temel kavramlar, poliçe, bono ve çek türleri bağlamında ele alınır

104

Hukuk Bölümü

HUKB 453

Sınai Mülkiyet Hukuku

Industrial Property Law

2

0

0

2

5

 

105

Hukuk Bölümü

HUKB 455

İnsan Hakları Hukukunda Ayrımcılığı Yasağı

Non-Discrimination in Human Rights Law

2

0

0

2

5

-

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel