Hukuk Fakültesi | Program Temel Öğrenme Çıktıları

Hukuk Fakültesi

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Hukuki kavramları kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisini kazanır.
  2. Pozitif hukuk normlarını, onlara kaynaklık eden tarihsel gelişimi dikkate alarak , hukuk teorisi ışığında analiz edebilme yeteneği kazanır.
  3. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme yeteneğini kazanır.
  4. Gelişmiş bir adalet anlayışı çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
  5. Hukukun uygulanmasında asgari bilgi ve deneyime sahip olur.
  6. Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilme yeteneğini kazanır.
  7. Pozitif hukukun kavranması ve uygulanması yanında, siyaset ve ekonomi gibi disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı bir bakış açısına sahip olur.
  8. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
  9. Özel Hukuka ilişkin sorunlara analitik çözümler üretebilme yeteneğini geliştirir.
  10. Kamu Hukukuna ilişkin sorunlara analitik çözümler üretebilme yeteneğini geliştirir. 
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel