Hukuk Fakültesi | Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Hukuk Fakültesi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde (syllabus) belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksekokul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir ve bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilir.

Notlandırma esasları ve başarı koşulları

2009 ve öncesi yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Yönetmelik 1-Y1):

Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun belirlenmesinde, o derse ait yıl/yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yıl / yarıyıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde, ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmalar ve haberli olarak yapılan kısa sınavları ara sınav veya ara sınavlara ek olarak ayrı ayrı veya tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir dersten başarılı sayılmak için; yarıyıl, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavında en az 100 üzerinden 50 not alınması gereklidir (Harf karşılığı CC). Ara sınav notunun başarı notuna etkisi %40, final/bütünlemenin ise %60'dır. Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar, Spor, Müzik gibi ortak zorunlu derslerde değerlendirmeler, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

2010 ve sonrası girişli öğrenciler için (Yönetmelik 2-Y2):

Öğretim elemanları, derslerine kayıt olan her öğrenciyi T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 31inci, 32nci ve 33üncü maddeleri doğrultusunda ÖİS'nin bağıl başarı değerlendirme yöntemini kullanarak değerlendirir ve aşağıdaki başarı notlarından biri öğrencinin ders başarı notu olarak verilir.

AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu başarısız öğrenciler için takdir edilir.

Aşağıdaki tabloda, Y1 ve Y2 Yönetmeliklerine tabi olan öğrenciler için, Yarıyıl ders notunun harf olarak, puan karşılığı ve katsayısı verilmektedir.

 

Puan Karşılığı

Yarıyıl Ders Notu (Harf)

Katsayı

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

73-79

BB

3.0

66-72

CB

2.5

60-65

CC

2.0

55-59

DC

1.5

50-54

DD

1.0

0-49

F

0

 

Ders Tekrarı

2009 ve öncesi yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Y1):

Öğrenci bir ders için asgari devam zorunluluğunu yerine getirmediğinde; final sınavından en az 50 puan almadığında ve dersin ortalaması 50 puandan az olduğunda, öğrenci o dersi tekrar etmek zorundadır.

2010 ve sonrası yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Y2):

Bir dersten F, BZ, DZ notlarından birini alarak başarısız olan sınamalı öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları dersler arasından seçtikleri derslere yeniden yazılarak bu dersleri tekrar edebilir. Ders tekrarında devam zorunluluğu aranır.

Sınamalı öğrenciler, istemeleri halinde daha önce (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrar edebilirler. 46 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı olup öğrencinin Üniversite eğitimini tamamlayabilmesi için, GANO'nun en az 2.00 olması gerekir. Tekrarlanan derslerde önkoşul aranmaz.

Tekrarlanan derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, alınan son not geçerli olur.

Başarılı Öğrenciler

Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler 'Onur Öğrencisi', 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler 'Yüksek Onur Öğrencisi' olarak değerlendirilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel