İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

MİSYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir psikoloji eğitimi vermek;

Öğrencilerin psikoloji alanında hem bilgiyi üreten birer bilim insanı hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesini sağlamak;

Psikoloji ve çeşitli alt-alanlarında kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakış açısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, mesleki etik ilkelere bağlı psikologların yetişmesi için eğitim vermek.

VİZYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayış oluşturmak;

Psikoloji alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Psikoloji bölümleri arasında saygın konumunu korumak ve geliştirmektir.

AMAÇ

Psikoloji lisans programının amacı, Psikoloji ve farklı alt alanlarına yönelik temel ilkelere, kuramlara, bilimsel yöntem ve tekniklere ilişkin kapsamlı bilgiye sahip, bilimsel ve eleştirel düşünme becerisinde, mesleki ve bilimsel etik ilkeleri gözeten, bireysel ve toplumsal düzeydeki sorunlara disiplinlerarası bir bakış açısıyla çözüm üretebilen mezunlar yetiştirmek ve bu mezunların üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, sağlık, eğitim, hukuk, güvenlik gibi kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

HEDEFLERİMİZ

 • Psikoloji ve çeşitli alt-alanlarında kuramsal bilgi ve uygulamalara dayalı güçlü bir altyapıya sahip,
 • Bir bilim insanı gibi düşünebilen,
 • Bilimsel yöntemle araştırma yapabilen ve bilgi üretebilen,
 • Mesleki becerilerini kullanarak bu bilgiyi uygulamaya geçirebilen,
 • Kuram, gözlem ve sonuçlar arasındaki ilişkileri kurabilen ve bunları bilimsel düzeyde sorgulayabilen,
 • Görgül bulgu ve kanıtları temel alan,
 • Toplumsal gerçeklerin farkında ve toplumun sorunlarına duyarlı olan,
 • Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak bireysel ve toplumsal sorunlara çözümler üretebilen,
 • Disiplinlerarası çalışmayı önemseyen,
 • Olaylara geniş bir bakışaçısıyla, nesnel ve eleştirel yaklaşabilen,
 • Etkili iletişim kurabilen,
 • Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara saygı gösteren,
 • Kendilik farkındalığı yüksek ve kendini geliştirmeye açık,
 • Yaşam  boyu  öğrenme  alışkanlığı  kazanmış,  alanındaki  gelişmeleri  izleyebilen  ve bunlara katkıda bulunabilen,
 • İnsan haklarını gözeten,
 • Mesleki sınırlılıkları, yeterlilikleri ve sorumluluklarının bilincinde olan,
 • Mesleki etik ilke ve değerlere bağlı psikologlar yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR
Psikoloji Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel